Математика

Збирки задачи по математика

Збирки задачи со тестови и активности за сите одделенија во основното образование (1-9 одделение) – дополнителен извор за утврдување на содржините, реализирање на наставните цели и проверка на постигнувањата на учениците

Како дополнителен извор на задачи и тестови дадени се на располагање и „Збирка задачи со тестови“, во која можете да најдете мноштво задачи групирани според наставните содржини.

МАТЕМАТИКА Збирки задачи со тестови

МАТЕМАТИКА Збирки задачи со тестови

Во збирката е понуден избор на повеќе тестови, и тоа за секоја писмена проверка во текот на двете полугодија. Задачите во тестовите се групирани во три нивоа („заокружи“, „дополни“ и „реши“), притоа изборот на задачите од секое ниво е во согласност со индикаторите за оценување (препознавање, разбирање, примена и примена на анализа и синтеза на податоците и чекорите на работа).

Сите содржини во збирката целосно одговараат на програмата по математика според Меѓународниот центар за испити на Кембриџ, која е адаптирана и усвоена од страна на Бирото за развој на РМ и е во употреба во Република Македонија.

Математика 1, Збирка задачи со активности и игри

Математика 2, Збирка задачи со тестови и активности

Математика 3, Збирка задачи со тестови и активности

Математика 4, Збирка задачи со тестови и активности

Математика 5, Збирка задачи со тестови и активности

Математика 6, Збирка задачи со тестови

Математика 7, Збирка задачи со тестови

Математика 8, Збирка задачи со тестови

Математика 9, Збирка задачи со тестови

 

Разгледајте или нарачајте ТУКА:

Naracaj